Co je to Azbest ?
Azbest (dříve psáno asbest, česky osinek) je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů – křemičitanů,  které se na základě struktury rozdělují do dvou skupin: serpentiny a amfiboly. Nejběžnějším azbestovým minerálem je chrysotil, který patří do serpentinové skupiny. Chrysotilová vlákna jsou zvlněná, ohebná a mají tendence  tvořit shluky. Zbývajících pět minerálů, krokydolit, anthofylit, tremolit, aktinolit a amosit patří mezi amfiboly.

Azbest je silně karcinogenní látka.

Hlavní typy používaného azbestu jsou: azbest_zapeekoinvest
serpentin :
chryzotil – tzv. bílý azbest

amfiboly :
amozit – tzv. hnědý azbest
krokydolit – tzv. modrý azbest
antofylit
tremolit
aktinolit

Typickou vlastností pro azbest je jeho sklon vytvářet dlouhé tenké vláknité struktury, které jsou obecně velmi odolné vůči vysokým teplotám. Vlákna jsou chemicky rezistentní a elektricky nevodivá, proto byla v minulosti velmi často používána v různých odvětvích průmyslu i jako stavební materiály v budovách, zejména u vícepodlažních staveb se používalo azbestových nástřiků nebo izolačních desek obsahující azbest. Tato vlákna mají tendenci  se odštěpovat po délce a vytvářet vláknitý prach ve vzduchu včetně ulpívání na oděvech.  Jsou ve vzduchu polétavá a snadno vdechnutelná do plic, kde se azbest zabodává do plicních sklípků a postupem času okolo nich vzniká rakovinné bujení.  Charakteristická je dlouhá doba mezi vystavením se azbestovým látkám a propuknutím choroby, která prokázána v
řádech 15 až 40 let.

V České republice je používání azbestu regulováno zákonem o chemických látkách, který zmocňuje k vydání vyhlášky se seznamy nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno.

azbest - střecha

 Příloha k vyhlášce pro azbest uvádí: „Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno“.

Odborný tým společnosti ZAPE EKOINVEST s.r.o.  veškeré činnosti provádí s maximálním splněním požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí. ZAPE EKOINVEST s.r.o.  nabízí komplexní zajištění prací s materiály obsahujícími azbest, včetně legislativou vyžadovaného ohlášení prací s azbestem na místně příslušné hygienické stanici včetně zpracování technologického postupu.  Více informací se dozvíte stránce o sanaci a odstranění azbestu a azbestové zátěže >>

Back to Top